V rámci tohoto dokumentu bychom Vás chtěli informovat, že Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údaj – se zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zákonem o ochraně osobních
údajů. Následující text obsahuje informace o způsobu, rozsahu, účelu a době zpracování Vašich osobních údajů, jejich příjemcích a o Vašich souvisejících právech.

I. Základní ustanovení

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Gabalera s.r.o., se sídlem třída Edvarda Beneše 1415/29, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, identifikační číslo: 069 29 117, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 41 309 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou
adresa: ……………..
email: ………………
telefon: …………….

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme, pokud:

 1. je to potřebné pro plnění uzavřené smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení,
 2. je to nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, zejména:
  • vyřízení reklamací dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele,
  • plnění dalších povinností uložených správci dalšími právními předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o daních z příjmů a zákonem o účetnictví,
 3. zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, zejména:
  • vyřizování Vašich dotazů, stížností či požadavků,
  • podporu obchodní činnosti správce, zejména formou rozesílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce jeho zákazníkům, přičemž vůči takovému zpracování lze podat námitku nebo se dopředu z odběru obchodních sdělení odhlásit
   (viz bod 9 této informace),
 4. ke zpracování jste udělil/a souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení, konkrétně:
  • souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce, nejste-li jeho zákazníkem.

III. Účel a rozsah zpracování

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je především vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, dále je nutné zpracovávat údaje pro případné následné řešení práv z vadného plnění, resp. odpovědnosti za vady, dále provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a rovněž plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření smlouvy se správcem a pro její plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Budeme pracovat zejména s následujícími osobními údaji:

 1. Identifikační údaje zákazníka – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací či fakturační adresa, IČ, místo podnikání a sídlo, číslo bankovního účtu,
 2. Kontaktní údaje – telefon, e-mailová adresa,
 3. Elektronické údaje: cookies, IP adresa.

Pro vyřízení Vašich požadavků, stížností či dotazů (v závislosti na jejich způsobu a obsahu) správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a obsah vzájemné komunikace. Pro účel přímého marketingu správce zpracovává Vaši e-mailovou adresu, případně i identifikační a doručovací údaje. Vůči takovému zpracování můžete podat námitku (viz bod 9 této informace).

Správce Vaše osobní údaje zpracovává jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popřípadě zaměstnanců příjemců (viz bod 6 této informace).

IV. Doba uchování údajů

Správce uchová osobní údaje Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

V. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů, kterým správce může Vaše osobní údaje v odůvodněných případech, a pouze v nezbytném rozsahu předávat jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby,
 • jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů správci ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů správce (například soudům, Policii ČR atp.).

Správce nebude předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči správci následující práva:

 • Právo na přístup – můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává, a o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo na opravu – můžete správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává.
 • Právo na výmaz – můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  2. odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
  3. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování svých osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/a námitku proti zpracování
   svých osobních údajů pro účely přímého marketingu,
  4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  5. Vaše osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
  6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na omezení zpracování – můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
  2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití,
  3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  4. vznesl/a jste námitku proti zpracování svých osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na přenositelnost údajů – v případech zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo souhlasu a současně automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste správci poskytl/a, a právo předat tyto údaje
  jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste správci udělil/a souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna
  (viz bod 8 této informace).
 • Právo vznést námitku – můžete vůči správci kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů prováděného na základě oprávněného zájmu správce (včetně profilování) nebo pro účely přímého marketingu (viz bod 9 této informace).
 • Právo být informován – máte právo být správcem informován/a v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, když je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně
  Vás.
 • Právo ve vztahu k automatizovanému zpracování – máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.
 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová stránka: uoou.cz

Za účelem uplatnění svých práv či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností se můžete na správce obrátit poštou nebo e-mailem na adresu uvedenou v bodě 1 této informace.

VII. Odvolání souhlasu

Jakýkoliv souhlas, který jste správci udělil/a, můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to písemným vyjádřením zaslaným poštou nebo e-mailem na adresu správce ……………. Stejně můžete postupovat proti zpracování svých osobních údajů za účelem
přímého marketingu (včetně profilování), které je prováděno bez Vašeho souhlasu nebo z právního titulu oprávněného zájmu správce, máte právo kdykoli vůči správci bezplatně vznést námitku, a to písemným sdělením zaslaným poštou nebo e-mailem na
adresu správce …………………..

Podmínky zabezpečení údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména bezpečná přístupová hesla, antivirový program apodob. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.